Disclaimer

Welkom op de website van Syntess Software. Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden van onze website. We maken u erop attent dat deze voorwaarden af en toe kunnen worden gewijzigd. We raden gebruikers van de site dan ook aan om ze regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Klik hier om de voorwaarden te downloaden. Deze voorwaarden zijn ook ter inzage beschikbaar op het hoofdkantoor van Syntess Software, dat is gevestigd op Gouwepoort 2 te Zierikzee. Indien u een papieren versie van deze gebruiksvoorwaarden wenst, kunt u deze pagina afdrukken door gebruik te maken van de printfunctie van uw webbrowser. 

Algemeen

Het algemene deel van deze website is eigendom van, en wordt beheerd door, Syntess Software - een onderneming die is gevestigd op Gouwepoort 2 te Zierikzee, Nederland - ingeschreven in het handelsregister onder nummer 22061186, BTW-nummer NL815879313B01. De website bevat meerdere subsites voor de verschillende activiteiten van Syntess Software. Deze subsites worden beheerd door Syntess Software.

Geen garantie en disclaimer

Syntess Software zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en accurate informatie te verschaffen, in de vorm van gegevens, aanbevelingen, diensten of overige informatie. 

SYNTESS SOFTWARE WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ELKE EXPLICIETE OF STILZWIJGENDE TOEZEGGING OF GARANTIE VAN DE HAND, VAN WELKE AARD DAN OOK, MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID, ACTUALITEIT, COMPLEETHEID EN/OF VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT) ENIGE OP DEZE WEBSITE AANWEZIGE OF VIA DEZE WEBSITE VERSCHAFTE INFORMATIE EN/OF ENIG OP DEZE WEBSITE BESCHREVEN OF AANGEPREZEN PRODUCT, WAARONDER GARANTIES MET BETREKKING TOT INBREUK OP ENIG OCTROOI, COPYRIGHT OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

Aansprakelijkheid

Syntess Software is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel voortvloeiend uit de toegang, of het ontbreken van toegang, tot deze website, of van uw vertrouwen op de op deze website geboden informatie, inclusief maar niet beperkt tot virussen waarmee uw computerapparatuur, -software of gegevens kunnen worden besmet, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van Syntess Software is ontstaan. Syntess Software is tevens niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder (maar niet beperkt tot) schade als gevolg van geen of late aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichtendoor derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische communicatie en het verzenden van virussen.

Webapplicaties

Als u gebruik maakt van de Syntess webapplicaties, dan worden gebruikersgegevens zoals IP-adres, locatie, licentiecode en besturingssysteem en bezochte pagina’s door ons opgenomen in een logbestand. Deze gegevens zijn nodig om de werking van de site te kunnen garanderen. Door het gebruik van onze webapplicaties geeft u ons toestemming om deze gegevens vast te leggen. Wij respecteren uiteraard de privacy van de gebruikers van de webapplicaties, uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld. Syntess Software zal uw gegevens nooit verkopen aan derden en zullen alleen beschikbaar gesteld worden voor een goede uitvoering van onze diensten.  

Links naar andere sites

Op deze website kunnen links of verwijzingen van of naar andere, externe websites staan. Syntess Software wijst elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites van de hand. Onze Privacy- en Cookie-verklaring is niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van uw gegevens op dergelijke websites. Syntess Software is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel voortvloeiend uit uw toegang tot, het ontbreken van toegang tot of het niet kunnen gebruiken van dergelijke sites en de daar verschafte informatie of uit uw gebruik van of vertrouwen op enige informatie die op dergelijke sites wordt verschaft. Links naar andere websites worden uitsluitend verschaft als service aan de gebruikers van deze website.

Overige informatie verschaft door de gebruiker

Het staat Syntess Software vrij om alle informatie en/of gegevens ("Gegevens") die door u worden verschaft in dergelijke communicatie, waaronder ideeën, uitvindingen, concepten, technieken, software of kennis, te gebruiken of te kopiëren voor alle mogelijke doeleinden. Dergelijke doeleinden kunnen bestaan uit het bekendmaken van informatie aan derden en/of het ontwikkelen, produceren en/of op de markt brengen van goederen of diensten. Syntess Software heeft geen enkele verplichting om vertrouwelijkheid te betrachten met betrekking tot dergelijke gegevens. Hierbij vrijwaart u Syntess Software tegen alle gerechtelijke stappen die worden genomen tegen Syntess Software, claims die worden ingediend tegen Syntess Software en aansprakelijkheidstelling van Syntess Software als gevolg van het gebruik en/of de exploitatie van de Gegevens waarmee een inbreuk op de (intellectuele eigendoms-)rechten van enige derde partij wordt gepleegd, of die op enige andere wijze onwettig is jegens een derde partij.

Producten en diensten

Alle door of namens Syntess Software op deze website verschafte informatie met betrekking tot zijn producten en diensten, in de vorm van gegevens of aanbevelingen of in enige ander vorm, wordt geacht betrouwbare informatie te zijn, maar Syntess Software aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toepassing, de verwerking of het gebruik van deze informatie, producten of diensten, of de gevolgen daarvan. Op alle producten en diensten die worden verkocht door Syntess Software zijn de algemene voorwaarden van Syntess Software van toepassing.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website en op alle informatie die op of via deze website wordt verschaft (via tekst, afbeeldingen of andere wijze) eigendom van Syntess Software. Syntess Software geeft u hierbij toestemming om materiaal afkomstig van deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële en informatieve doeleinden te tonen, op te slaan en te reproduceren, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

  • niets van deze website mag voor commercieel gewin of voor politieke doeleinden worden gedistribueerd of verkocht;
  • niets van deze website mag op welke manier dan ook worden gewijzigd;
  • de mededeling betreffende auteursrechten ("afkomstig van de website van Syntess Software") moet op elke kopie of elk deel daarvan worden vermeld, samen met de datum waarop de kopie is gemaakt.

Tenzij anders is aangegeven, zijn alle op deze website getoonde handelsmerken eigendom van of onder licentie verstrekt aan Syntess Software. Niets op deze website mag zodanig worden uitgelegd als zou op enig handelsmerk of octrooi of op enig ander intellectueel eigendomsrecht van Syntess Software een licentie of recht verleend worden.

Voor elk ander gebruik van op deze website aanwezig intellectueel eigendom en alle informatie die op of via deze website wordt verschaft, is schriftelijke toestemming van Syntess Software vereist. Misbruik van de inhoud van deze website is ten strengste verboden.

Toepasselijk recht, jurisdictie

Deze website is toegankelijk vanuit verschillende landen in de gehele wereld. Omdat de wetgeving van elk van deze landen kan verschillen van die van Nederland, geeft u door deze website te bezoeken te kennen dat u ermee instemt dat het Nederlands recht van toepassing zal zijn op alle zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het gebruik en de inhoud van deze website of de via deze website verschafte informatie. U stemt er eveneens mee in dat u zich met betrekking tot zodanige zaken zult onderwerpen aan uitsluitend de in Nederland bevoegde rechter.

Scheidbaarheid

Als de gebruiksvoorwaarden van deze website geheel of deels ongeldig worden, blijven de partijen gebonden aan de overige nog geldige bepalingen. De partijen zullen de ongeldige delen vervangen door bepalingen die geldig zijn en waarvan de wettelijke gevolgen zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het ongeldige deel, waarbij rekening wordt gehouden met de inhoud en het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Copyright

Alle inhoud Syntess Software

Contact met Syntess Software

Wenst u meer informatie, een vrijblijvende afspraak, hulp, extra begeleiding of een uitbreiding van uw softwarepakket? Wat uw vraag ook is, wij helpen u graag. Laat uw gegevens achter dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem contact met mij op
Onze ambitie Wij ontwikkelen software met als doel u te laten beschikken over dé beste praktijkgerichte logistieke-, mobiele- en administratieve ERP software, zodat u op een hoger niveau kunt presteren. Daarbij willen we de hoogst mogelijke mate van klanttevredenheid bereiken en u helpen om een hoger niveau van werken te bereiken.

Zaken doen met een betrouwbare organisatie, waar veiligheid en integriteit van data voorop staat.